Zamenik gradonačelnika za zajednice

Uloga Zamenika gradonačelnika za zajednice

  • U opštinama gde najmanje deset posto (10%) građana pripada nevećinskim zajednicama, imenuje se jedan predsedavajući za zajednice.
  • Zamenik gradonačelnika za zajednice imenuje se za isti mandat poput gradonačelnikovog. 
  • Imenovanje i razrešenje gradonačelnika za zajednice se predlaže od gradonačelnika opštine i treba da bude odobrena od većine prisutni članova skupštine opštine koji glasaju i većina prisutni članova skupštine opštine koji glasaju i koji pripadaju nevećinskimzajednicama. 
  • Zamenik gradonačelnika za zajednice pomaže gradonačelniku i pruža savete i uputstva gradonačelniku u vezi sa pitanjima o nevećinskimzajednicama. 
  • Kada se uprazni mesto zamenika gradonačelnika za zajednice, gradonačelnik imenuje novog zamenika gradonačelnika za zajednice ne kasnije od trideset dana posle upražnjenja mesta.