Odbornici

Dejan Gurešić
Srpska lista

Nemanja Biševac
Srpska lista

Ivan Zaporožac
Srpska lista 

Dragiša Maksimović
Srpska lista

Marina Radomirović
Srpska lista

Jasmina Dedić
Srpska lista

Danica Radomirović
Srpska lista

Nebojša Milanović
Srpska lista

Danijela Vujičić
Srpska lista

Goranka Kragović
Srpska lista

Miodrag Ralić
Srpska lista

Milovan Krivokapić
Srpska lista

Radovan Tanić
Srpska lista

Ninoslav Đerić
Srpska lista

 

Ksenija Božović
SDP


 

Baškim Cimili

Gonđa Ćauši

 

Skupština opštine Severna Mitrovica ima 19 odbornika od kojih je jedan predsedavajući. Trenutno je aktivno 17 odbornika. Centralna izborna komisija još nije potvrdila mandate dvoje odbornika sa liste SDP - Oliver Ivanović. Kada ta procedura bude ispoštovana bićete blagovremeno obavešteni.

Nakon poslednjih lokalnih izbora Srpska lista ima 14 odbornika, GI SDP ima tri odbornika, PDK ima dva odbornika. Čeka se potvrda CIK-a za mandat trećeg odbornika GI SDP. 

Skupština opštine Severna Mitrovica

Skupština opštine Severna Mitrovica je najviši predstavnički organ opštine koji se neposredno bira od strane građana opštine u skladu sa Zakonom o lokalnim izborima.

Svi članovi Skupštine opštine imaju ista ovlašćenja i odgovornosti u procesima donošenja odluka.

Svi odbornici dobijaju naknadu za rad u Skupštini opštine i njenim komisijama.

Mandat odbornika Skupštine opštine je četiri godine. Odbornik Skupštine opštine ne može istovremeno imati neku drugu javnu funkciju.

Ovlašćenja Skupštine opštine 

Skupština opštine ima ovlašćenje da usvoji Statut, Poslovnik o radu, uredbe i odluke neophodne da bi se primenjivale opštinske nadležnosti.

Skupština opštine može poveriti određena ovlašćenja njenim odborima, predsedniku opštine i drugim telima i može opozvati preneta ovlašćenja kad god to odluči.

Skupština opštine ne može preneti njenu odgovornost u pogledu sledećeg:

a) Statuta ili Poslovnika o radu, opštinskih uredbi i usvajanja, izmene i dopune ili opozivanja istih;

b) odobravanja budžeta i investicionih planova;

v) odobravanja drugih finansijskih pitanja koja su za Skupštinu rezervisana Statutom ili Poslovnikom o radu;

g) godišnjeg plana rada i godišnje izveštaja;

d) osnivanja odbora koji su obavezni prema ovom zakonu;

đ) izbora predsednika i zamenika predsednika Skupštine opštine;

e) nivoa taksi i naknada;

ž) stvaranja i upotrebe, u skladu sa važećim zakonodavstvom, opštinskih simbola, odlikovanja i počasnih zvanja;

z) davanja naziva i menjanja naziva puteva, ulica i ostalih javnih mesta; i) stvaranja među-opštinskih i unutar opštinskih sporazuma;

j) donošenja odluka za pridruživanje predstavničkim udruženjima opština; i

k) ostalih odgovornosti koje je po zakonu obavezno da se izvršavaju samo od strane Skupštine opštine.

Skupština opštine ima svoj budžet.

Odbori

Skupština opštine osniva i održava sednice Odbora za politiku i finansije i Odbora za zajednice.

Skupština opštine osniva druge odbore kada smatra neophodnim i potrebnim za izvršavanje svojih odgovornosti.

Odbor odražava sastav Skupštine opštine i takođe vodi računa o zastupljenost polova.

Odbor za politiku i finansije 

Odborom za politiku i finansije predsedava predsednik Skupštine opštine i njegov sastav odražava zastupljenost političkih entiteta u Skupštini opštine.

Odbor za politiku i finansije odgovoran je za razmatranje svih pravila, fiskalnih i finansijskih dokumenata, planova i inicijativa uključujući dokumente strateškog planiranja, godišnjeg srednjoročnog okvira budžeta, godišnjeg plana nabavke, godišnje uredbe o porezima, taksama i naknadama, godišnjeg internog radnog plana revizije, godišnjeg srednjoročnog budžeta i bilo kakvih promena budžeta tokom fiskalne godine, a takođe i izveštaje od predsednika skupštine i daje preporuke za delovanje Skupštine opštine.

Savetodavni odbori 

Skupština opštine osniva sektorske savetodavne odbore koji će omogućiti učešće građana u procesu donošenja odluka. U imenovanju članova ovih odbora, Skupština opštine mora voditi računa o zastupljenosti različitih društvenih sektora, naročito mora da odražava polnu i etničku ravnotežu opštine.

Članovi Savetodavnog odbora imenuju se na trogodišnji mandate, dok se 1/3 članstva imenuje svake godine. Nijedan član Savetodavnog odbora ne može da bude imenovan na dva uzastopna mandata.

Pravila za imenovanje i odabir članova Savetodavnog odbora uređuje se opštinskom uredbom.

Odbor za zajednice

Skupština opštine osniva stalni Odbor za zajednice koji se bavi rešavanjem problema zajednica koje žive na prostoru opštine Severna Mitrovica .

Ovaj odbor sastoji se od pet članova koji predstavljaju sve zajednice koje žive u opštini.

Sastav odbora za zajednice i njegove odgovornosti definiše Skupština opštine uredbom, u skladu sa zakonom.