O Severnoj Mitrovici

Opština Severna Mitrovica zauzima površinu oko 11 km2 i uključuje severni deo Mitrovice i okolna sela. Severna Mitrovica je nastala podelom opštine Mitrovica na dve de fakto opštine, Mitrovicu sa albanskom većinom i Severnu Mitrovicu sa srpskom etničkom većinom.

Demografska struktura:

Procenjuje se da u Severnoj Mitrovici živi oko 26.160 stanovnika. 

  • Kosovski Srbi: oko 22.530
  • Kosovski Albanci: oko 1.600
  • Bošnjaci: oko 1.000
  • Goranci: oko 580
  • Turci: oko 210
  • Romi: oko 200
  • Aškalije: oko 40 

Po statistici UNHCR-a, 381 interno raseljena osoba se vratila u opštinu 2008. godine: 40 Kosovski Srba, 1 Rom, 7 Aškalija i Egipćana, 8 Bošnjaka, 308 Kosovskih Albanaca i 17 Turaka. 

Ekonomija: 

Ekonomija opštine Severna Mitrovica  uglavnom se oslanja na javna preduzeća, lokalnu samoupravu i pomoć. Takođe, postoji preko 100 malih preduzeća koja se bave prodajom robe i pružanjem usluga.

Infrastruktura:

U Severnoj Mitrovici, svi glavni putevi su asfaltirani. Gradsko područje Severne Mitrovice i okolna sela su povezani na mitrovački regionalni vodovod i kanalizaciju. Snabdevanje električnom energijom je dosta stabilno. 

Zdravstvo: 

Zdravstvena zaštita obuhvata: 1 kliničko-bolnički centar i 1 dom zdravlja. Zdravstveni sektor ima ukupno 603 zaposlenih. Sve zajednice imaju pristup zdravstvenoj zaštiti. Postoji i jedna zdravstvena ustanova koja se nalazi u naselju Suvi Do. 

Obrazovanje: 

Postoji sedam osnovnih škola sa 1.706 učenika i 165 nastavnika, šest srednjih škola sa 1.325 studenata i 271 nastavnika, uključujući pomoćno osoblje i menadžment škola; jedan vrtić sa predškolskim ustanovom sa 563 učenika i 46 vaspitača i jedna specijalna škola, koja pruža osnovno i srednje obrazovanje za decu sa posebnim potrebama, sa 46 učenika i 37 zaposlenih. Većina učenika su Kosovski Srbi, a Bošnjaci, kosovski Goranci i kosovski Romi takođe pohađaju nastavu školskog sistema u opštini. Nakon sukoba 1999. godine, u Severnoj Mitrovici se nalazi Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici. 

Verski i kulturni objekti:

U opštini postoje dve srpske pravoslavne crkve, obe izgrađene nakon sukoba. Postoje dve džamije u opštini. Jedna je postojala pre sukoba, a nova je izgrađena u selu Suvi Do 2016. godine. Jedna džamija koja je ranije postojala na severu Mitrovice uništena tokom sukoba i nije rekonstruisana.