KQZ SHPALLI PROCEDURËN PËR TË APLIKUAR PËR VOTIM ME POSTË

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve të Kosovës ka publikuar një procedurë për vlerësimin e kritereve për marrjen e të drejtës së votës me postë.

13.01.2021 - 14:17
Cik3

Siç ishte paralajmëruar më parë, afati i fundit për regjistrim për votim me postë është nga 13 deri më 21 janar në ora 18:00.

Për të ushtruar të drejtën e votës me postë, kandidati duhet të jetë në moshë madhore dhe të provojë identitetin e tij / saj duke bashkangjitur një dokument identiteti - letërnjoftim, pasaportë të vlefshme, dokument të vlefshëm udhëtimi, patentë shoferi të vlefshme ose letërnjoftim të refugjatit.

Personat që nuk janë të regjistruar në Regjistrin Civil të Kosovës gjithashtu do të jenë në gjendje të aplikojnë për të votuar, por këta persona do të duhet të dëshmojnë se kanë qëndruar në Kosovë më 1 janar 1998.

Kjo mund të provohet nga çdo dokument zyrtar i asaj periudhe që dëshmon se kandidati për të votuar me postë ka jetuar në Kosovë. Dokumenti, megjithatë, duhet të ishte i vlefshëm për të paktën 5 vjet. Disa nga dokumentet që mund t'i shërbejnë këtij qëllimi janë: karta shëndetësore, libri i studentit, fatura e shërbimeve në emër të kandidatit për ushtrimin e të drejtës së votës me postë ose letërnjoftimin e refugjatit.

Personat e lindur në Kosovë ose njëri prej prindërve të të cilëve ka lindur në Kosovë, si dhe ata që mund të provojnë se kanë jetuar në Kosovë vazhdimisht për të paktën 5 vjet, gjithashtu mund të kenë të drejtë vote.

Studentët e institucioneve të njohura arsimore gjithashtu kanë të drejtë të votojnë me postë.

Më shumë detaje mbi dokumentet që do të paraqiten nga secila prej kategorive të qytetarëve që mund të ushtrojnë të drejtën e votës mund të shihen në faqen e internetit të KQZ-së.

Së bashku me dokumentacionin e bashkangjitur, është e nevojshme të plotësoni formularin e aplikimit për votim jashtë Kosovës.

Aplikimi i përfunduar mund të dërgohet me e-mail, postë të ngadaltë ose me faks.

Posta elektronike:

ovpp@kqz-ks.org
vjk.kqz@kqz-ks.org
ogpp@kqz-ks.org

Faksi:

+ 383 (0) 38 213 200

Zyra postare:

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve
Votimi me Postë
Zyra postare 6, kutia postare 351
10000 Prishtinë, Kosovë

Burimi: KoSSev

Pax logo Logo projekta Nsi logo