Asamblesitët

Dejan Gurešić
Srpska lista

Nemanja Biševac
Srpska lista

Ivan Zaporožac
Srpska lista 

Dragiša Maksimović
Srpska lista

Marina Radomirović
Srpska lista

Jasmina Dedić
Srpska lista

Danica Radomirović
Srpska lista

Nebojša Milanović
Srpska lista

Danijela Vujičić
Srpska lista

Goranka Kragović
Srpska lista

Miodrag Ralić
Srpska lista

Milovan Krivokapić
Srpska lista

Radovan Tanić
Srpska lista

Ninoslav Đerić
Srpska lista

 

Ksenija Božović
SDP


 

Baškim Cimili

Gonđa Ćauši

Asambleja Komunale e Mitrovicës së Veriut ka 19 këshilltarë, njëri prej të cilëve është kryetar. Aktualisht janë 17 këshilltarë aktiv. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk ka konfirmuar ende mandatet e dy këshilltarëve të SDP - Oliver Ivanoviç. Pasi të ndiqet kjo procedurë, ju do të njoftoheni me kohën e duhur.

Pas zgjedhjeve të fundit lokale, Lista Srpska ka 14 këshilltarë, GI SDP ka tre këshilltarë, PDK ka dy këshilltarë. Konfirmimi i KQZ-së është në pritje të mandatit të këshilltarit të tretë GI SDP.

Asambleja Komunale e Mitrovicës Veriore

Kuvendi Komunal i Mitrovicës së Veriut është organi më i lartë përfaqësues i komunës i zgjedhur direkt nga qytetarët e komunës në përputhje me Ligjin për Zgjedhjet Lokale.

Të gjithë anëtarët e Asamblesë Komunale kanë të njëjtat kompetenca dhe përgjegjësi në proceset e vendimmarrjes.

Të gjithë këshilltarët marrin kompensim për punën në Kuvendin Komunal dhe komisionet e tij.

Mandati i këshilltarit komunal është katër vjet. Këshilltari komunal i asamblesë nuk mund të ketë në të njëjtën kohë një funksion tjetër publik.

Kompetencat e Kuvendit Komunal

Kuvendi Komunal ka fuqinë për të miratuar Statutin, Rregulloren e Punës, rregulloret dhe vendimet e nevojshme për ushtrimin e kompetencave komunale.

Kuvendi Komunal mund të delegojë disa kompetenca në komitetet e tij, Kryetarin e Komunës dhe organet e tjera, dhe mund të revokojë kompetencat e deleguara sa herë që vendos.

Asambleja Komunale nuk mund ta delegojë përgjegjësinë e saj në lidhje me sa vijon:

a) Statuti ose Rregullorja e Punës, rregulloret komunale dhe miratimi, ndryshimi ose revokimi i të njejtave;

b) miratimin e buxheteve dhe planeve të investimeve;

c) miratimin e çështjeve të tjera financiare të rezervuara për Asamblenë me Statut ose Rregulloren e Punës;

g) planin vjetor të punës dhe raportin vjetor;

d) krijimin e komisioneve të cilat janë të detyruara nga ky ligj;

f) zgjedhjen e Presidentit dhe Zëvendëskryetarit të Asamblesë Komunale;

e) nivelin e tarifave dhe tarifave;

g) krijimin dhe përdorimin, në përputhje me legjislacionin në fuqi, të simboleve komunale, dekoratave dhe titujve të nderit;

z) dhënien e emrave të rrugëve, rrugëve dhe vendeve të tjera publike; i) krijimin e marrëveshjeve ndër-komunale dhe brenda-komunale;

j) marrja e vendimeve për asociim me shoqatat përfaqësuese të komunave; dhe

k) përgjegjësi të tjera që ligjërisht kërkohen të ushtrohen vetëm nga Kuvendi Komunal.

Kuvendi Komunal ka buxhetin e vet.

Komitetet

Kuvendi Komunal themelon dhe mban seanca të Komitetit të Politikave dhe Financave dhe Komitetit të Komuniteteve.

Kuvendi Komunal themelon komitetet e tjera pasi ato i konsideronë të nevojshme për të përmbushur përgjegjësitë e tij.

Komiteti pasqyron përbërjen e Asamblesë Komunale dhe gjithashtu kujdeset për përfaqësim gjinor.

Komisioni për Politikë dhe Financa

Komisioni për Politikë dhe Financë kryesohet nga Kryetari i Kuvendit Komunal dhe përbërja e tij pasqyron përfaqësimin e subjekteve politike në Kuvendin Komunal.

Komiteti i Politikave dhe Financave është përgjegjës për rishikimin e të gjitha rregullave, dokumenteve fiskale dhe financiare, planeve dhe iniciativave përfshirë dokumentet e planifikimit strategjik, kornizën vjetore buxhetore afatmesme, planin vjetor të prokurimit, taksën vjetore, rregullimin e tarifave dhe tarifave, planin vjetor të auditimit të brendshëm të qytetit, buxheti vjetor afatmesëm dhe çdo ndryshim në buxhet gjatë vitit fiskal, dhe gjithashtu raporte nga Kryetari i Kuvendit dhe jep rekomandime për funksionimin e Kuvendit Komunal.

Komisionet këshilluese

Kuvendi Komunal krijon borde këshilluese sektoriale që do të lehtësojnë pjesëmarrjen e qytetarëve në procesin e vendimmarrjes. Në emërimin e anëtarëve të këtyre komisioneve, Kuvendi Komunal duhet të marrë parasysh përfaqësimin e sektorëve të ndryshëm shoqërorë, në veçanti ai duhet të pasqyrojë barazinë gjinore dhe etnike të komunës.

Anëtarët e Bordit Këshillëdhënës emërohen për një mandat tre vjeçar, ndërsa 1/3 e anëtarësisë emërohen çdo vit. Asnjë anëtar i Bordit Këshillimor nuk mund të emërohet për dy mandate radhazi.

Rregullat për emërimin dhe zgjedhjen e anëtarëve të Bordit Këshillëdhënës rregullohen me një rregullore komunale.

Komiteti për Komunitete

Kuvendi Komunal krijon një Komitet të Përhershëm për Komunitete që adreson problemin e komuniteteve që jetojnë në komunën e Mitrovicës së Veriut.

Ky komitet përbëhet nga pesë anëtarë që përfaqësojnë të gjitha komunitetet që jetojnë në komunë.

Përbërja e Komitetit të Komuniteteve dhe përgjegjësitë e tij përcaktohen nga Kuvendi i Komunës me dekret, në përputhje me ligjin.